Mal so gesehen ...

Can we unistall 2020

Can we uninstall 2020
an install it again?

This version has a Virus.

 

 


Quelle: Internet

 

 

 

 

 

 

 
Verlinkt:

https://www.bonfert.de/index.php/blog/213-03-april-2020
https://digital0g.wordpress.com/2020/04/03/can-we-uninstall-2020/
https://hcbonfert.blogspot.com/2020/04/can-we-uninstall-2020.html


Hans-Christoph Bonfert – Kontakt: info *wieimmer* bonfert.de